Voorwaarden

Contractvoorwaarden 2018– 2019

Maandcontract: dit contract wordt eenmaal afgesloten en loopt zonder opzegging door tot het einde van het cursusjaar. Betaling geschiedt per maand en voorafgaande aan de betreffende maand.

Kwartaalcontract: dit contract wordt voor de duur van drie maanden afgesloten en loopt zonder opzegging door tot het einde van het cursusjaar. Opzegging dient een maand voor afloop van het contract schriftelijk of per e-mail  te gebeuren. Betaling geschiedt per kwartaal voor aanvang van het kwartaal.

Jaarcontract: dit contract wordt voor de duur van tien maanden afgesloten. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Betaling geschiedt per maand steeds aan het begin van de maand.

Ook is het mogelijk tegen een nog lager tarief een jaarcontract af te sluiten. De extra korting is alleen geldig wanneer het volledige factuurbedrag vooruit wordt voldaan.

Elk contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Betalingsvoorwaarden

Indien gekozen wordt voor een eenmalige betaling van het contract bedrag dient deze te worden voldaan voor aanvang van de contractperiode, inclusief inschrijfgeld. Bij maandelijkse betalingen dient het eerste maandtermijn en inschrijfgeld zeven dagen voor aanvang van de huiswerkbegeleiding te geschieden.

De directie bepaald periodiek de hoogte van de maandtarieven. Bij niet tijdige betaling is de contractant, in verzuim, en is het gehele openstaande bedrag van zijn of haar contract direct opeisbaar en kan direct de toegang tot Parkendaal Studie worden ontzegd. Zodra de achterstand betaald is kan de contractant weer volop gebruik maken van de faciliteiten. Vanaf de dag van ingebrekestelling wordt vertragingsrente in rekening gebracht over het totale uitstaande bedrag van anderhalf procent of een gedeelte daarvan. Indien Parkendaal Studie een niet betaalde vordering ter incasso uithanden geeft komen alle binnen- en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde contractant. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.

Op ieder moment mag Parkendaal Studie een beëindigd contract weer doen herleven op voorwaarde dat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan.

 

Opzegging

Duur van het contract en automatische verlenging. De contracten worden afgesloten voor een vaste looptijd van 1, 3 of 10 maanden. Een maandcontract kan op ieder moment worden opgezegd, daarbij geldt dat het contractbedrag van de geldende maand dient te worden voldaan. Bij een kwartaalcontract geldt een opzegtermijn van een maand en deze wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Contracten voor de duur van 10 maanden kunnen niet tussentijds worden ontbonden, deze worden echter niet stilzwijgend verlengd. Huiswerk-begeleidingssessies die uitvallen door feestdagen of op initiatief van Parkendaal Studie kunnen worden gecompenseerd. Er is geen sprake van restitutie van gelden i.v.m. schoolvakanties.

De directie van Parkendaal behoudt zich het recht voor het contract door opzegging te beëindigen, met in achtneming van een opzegtermijn een maand. De directie kan het contract per direct ontbinden, in een van onderstaande gevallen:

  • zonder waarschuwing vooraf indien een contractant (leerling) de voorwaarden en/of reglementen huiswerkbegeleiding ernstig en/of herhaaldelijk schendt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde contractbedragen;

  • zonder waarschuwing vooraf indien een contractant (leerling) zich misdraagt jegens andere leerlingen, medewerkers van Parkendaal, bijvoorbeeld door incorrect, ruw of agressief gedrag te vertonen. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde contractbedragen;

  • zonder waarschuwing vooraf indien een contractant (leerling) opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Parkendaal, medewerkers of andere leerlingen. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde contractbedragen;

  • met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien betalingen voortvloeiend uit het contract, dertig dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

Tussentijdse veranderingen in het contract

Een maandcontract kan altijd worden omgezet in een kwartaalcontract, wanneer aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan (zie contractvoorwaarden).

Gedrag van leerlingen

  • Leerlingen zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten welke Parkendaal biedt. Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van Parkendaal, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed, door de ouder(s) en/of verzorgers van deze leerling.

  • Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd. Overtreding van deze gedragsregels kan leiden tot beëindiging van het contract zoals hierboven beschreven.

  • Leerlingen wordt niet toegestaan gebruik te maken van faciliteiten van Parkendaal indien zij onder invloed zijn aan alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.

  • Bij Parkendaal geldt een rookverbod.

  • Gebruik door een leerling van zelf meegebrachte elektronische en digitale apparatuur is alleen toegestaan na toestemming van een medewerker van Parkendaal .

  • Indien een leerling zich binnen Parkendaal incorrect, ruw of agressief gedraagt is Parkendaal volledig gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Een leerling kan, tijdelijk, dan wel definitief, de toegang worden ontzegd.

Aansprakelijkheid

De contractant vrijwaart Parkendaal voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in Parkendaal ten gevolge van handelen of nalaten van de contractant/leerling zonder dat sprake zal zijn van restitutie of kwijtschelding van de reeds betaalde of nog te betalen vergoeding.

Overige zaken

De contractant van de leerling(en) geeft  de directie van Parkendaal toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen of individuen te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

De directie behoudt zich het recht voor openingstijden aan te passen t.b.v. schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leerlingen vooraf hiervan op de hoogte te brengen.

De directie is gerechtigd, indien daartoe uit management overwegingen de noodzaak bestaat, de onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen. Alle contractanten ontvangen een exemplaar van de contractvoorwaarden. Leerlingen die gebruik maken van de faciliteiten van Parkendaal worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de contractvoorwaarden en de geldende huisregels.